سه شنبه, ۰۵ اسفند,۱۳۹۹

طب سوزن چیست؟

طب سوزنی یا سوزن درمانی از مهمترین شاخه طب سنتی چین است که برپایه اعتقادات قدیمی مردم چین 

برپایه وجود گذرگهای انرژی(مریدیان)در نقاط خاص از بدن مورد استفاده قرار میگیرد.در طب چین ,عدم

تعادل انرژی در گذرگاهای انرژی را عامل بیماری میدانند.این روش به عنوان روش تجربی در مجامع

پزشکی مورد قبول واقع شده است.بر اساس تئوری طب سوزنی این گذرگاهای انرژی محل گذر انرژی

حیات در بدن انسان هستند که در برخی از این موارد این گذرگاها گرفته میشوند که دلیل بیماری در بدن

میشود که با فرود بردن سوزنهای بسیار نازک این روش درمانی دراین نقاط خاص,مسیر گذر انرژی در ای

گذرگاها باز شده و بیماری برطرف میشود.

ثبت نظر